Posts Tagged ‘活在當下’

人性

十月 25th, 2011

有人問達賴喇嘛:「關於人性,最讓您感到驚訝的是什麼?」

達賴喇嘛:

「人類,為了賺錢,他犧牲健康。

為了修復身體,他犧牲錢財。

然後,因擔心未來,他無法享受現在。

就這樣,他無法活在當下。

活著時,他忘了生命是短暫的。

死時,他才發現他未曾好好地活著。」

{lang: 'zh-TW'}
Share on Facebook
Share

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in VJ心靈診斷日誌 | Comments (0)